Tagarchief: Rechtbank

 

Toelichting:

Vader protesteert tegen de uithuisplaatsing in het pleeggezin (voortzetting). Hij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van 5 juni 2015 en draagt onder andere aan dat er geen Familiegroepsplan is opgesteld. De rechter verwerpt dit. Het stukje hieronder is gekopieerd uit de beschikking.

4.7 Namens de vader is verder aangevoerd dat de ouders ten onrechte niet de mogelijkheid is geboden om een familiegroepsplan op te stellen. Het hof passeert dit verweer van vader. Artikel 1.1 van de Jeugdwet bepaalt dat een familiegroepsplan een hulpverleningsplan of plan van aanpak is dat opgesteld is door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. Uit het raadsrapport van 2 april 2014 blijkt dat op 3 maart 2014 en op of omstreeks 17 maart 2014 netwerkoverleggen tussen de ouders, hun beider families en de GI hebben plaatsgevonden waarin concrete plannen zijn gemaakt en doelen zijn besproken. Uit de stukken blijkt verder voldoende dat met instemming van alle betrokkenen in eerste instantie is ingezet op terugkeer van [de minderjarige] naar de vader en dat plaatsing binnen het netwerk eerst aan de orde zou komen als thuisplaatsing bij de vader niet mogelijk zou blijken. Ter begeleiding en beoordeling van de mogelijkheden van aanvankelijk alleen de vader en later ook de moeder om als opvoeder(s) van [de minderjarige] te fungeren is de vader, althans zijn de ouders op 24 april 2014 aangemeld bij [E] .

Daarnaast geeft de rechter aan dat er sprake is van een negatieve ouderschapsbeoordeling op 10 maart 2015. In de tekst is terug te vinden dat het gaat om verslavings- en relatieproblematiek. Ook vindt de rechter de hechting aan de pleegouders van belang.  De verlenging van de uithuisplaatsing blijft staan en wordt opnieuw bekrachtigd door het Hof.

De afwijzing van de UHP is onderbouwd. Het roept wel een vraag op: Hoe lang is een Familiegroepsplan eigenlijk geldig? In deze zaak zou ook een nieuw Familiegroepsplan mogelijk moeten zijn om bijvoorbeeld het contact tussen kind en ouders te helpen vormgeven ondanks dat het kond in een pleeggezin verblijft. Het betreft dan een nieuwe vraag. Het kan ouders helpen te accepteren dat hun kind in een pleeggezin opgroeit. Aandacht voor de pijn die ouders ervaren is een belangrijk aspect, omdat dit onderdeel van invloed is op de relatie tussen kind en ouder.

 

Bron: ECLI:NL:GHARL:2015:10110, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.176.298/01 en 200.176.617/01

PvdA in Purmerend stelt vragen o.a. vanwege artikel in advocatenblad. Opgemerkt wordt dat ook daar weinig visie op de noodzaak tot regie nemen door families is terug te vinden.

De PvdA slaat hiermee de spijker op de kop. Besparing op budgetten lijkt soms de visie te zijn en dat is mooi meegenomen voor de gemeenten en voor de belastingbetaler. De essentie echter zit ‘m in het krijgen en nemen van de regie als familie en netwerk. Wie kent dit gezin het beste? Kan meedenken, mee beslissen? Wat werkt het beste. Dat zijn toch echt de zelfgekozen oplossingen die ook nog eens ondersteund worden door je naasten.

Vraag en antwoord in onderstaande link.

Raad Purmerend – Jeugdwet – Familiegroepsplan in de praktijk – 2015-03-23

Via deze link de gehele uitspraak ECLI:NL:RBROT:2015:1979, Rechtbank Rotterdam, 470212.

Kinderrechter besluit gesloten machtiging dochter af te wijzen, omdat familiegroepsplan nog tot de mogelijkheden behoort om escalaties thuis te voorkomen. Moeder en broer hebben psychische problemen. Moeder staat open voor een familiegroepsplan.

Zitting en uitspraak vonden plaats op 4 maart 2015

 

De gehele uitspraak is via de link te bekijken: ECLI:NL:RBGEL:2015:1016, Rechtbank Gelderland, C/05/278025 / JE RK 15-141.

In deze zaak betreft het een aanvraag gesloten plaatsing in het vrijwillig kader. De GI (gecertificeerde instelling) dient het verzoek in. De Kinderrechter geeft aan dat dit niet klopt. In deze situatie zou het de gemeente zelf moeten zijn die de zaak indient. De GI is volgens de Jeugdwet hier niet toe bevoegd.(het is vrijwillig, geen ondertoezichtstelling).

De Kinderrechter wijst in de meervoudige kamer alsnog de geslotenheid toe zonder aanbod/inzet van het Familiegroepsplan vanwege de problematiek die speelt.

Uitspraak was op 16 februari 2015

BNR radio uitzending Juridische zaken presentator Ronald Olsthoorn op 6 januari om 15.30 en 10 januari 2015 om 18.30 :

Aan het woord een advocaat Jeugdrecht over de Jeugdwet en het Familiegroepsplan. Ze gaf uitleg over het recht op een familieoverleg om een uithuisplaatsing te voorkomen. Een spoedmaatregel (VOTS met UHP) kan nog wel zonder het aanbieden van een Familiegroepsplan worden afgegeven. Dit kan alleen in het geval van zeer acute dreiging (onverwijld noodzakelijk).

Het fragment kunt u beluisteren:

http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20150106153250300