Maandelijks archief: januari 2016

 

Toelichting:

Vader protesteert tegen de uithuisplaatsing in het pleeggezin (voortzetting). Hij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van 5 juni 2015 en draagt onder andere aan dat er geen Familiegroepsplan is opgesteld. De rechter verwerpt dit. Het stukje hieronder is gekopieerd uit de beschikking.

4.7 Namens de vader is verder aangevoerd dat de ouders ten onrechte niet de mogelijkheid is geboden om een familiegroepsplan op te stellen. Het hof passeert dit verweer van vader. Artikel 1.1 van de Jeugdwet bepaalt dat een familiegroepsplan een hulpverleningsplan of plan van aanpak is dat opgesteld is door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. Uit het raadsrapport van 2 april 2014 blijkt dat op 3 maart 2014 en op of omstreeks 17 maart 2014 netwerkoverleggen tussen de ouders, hun beider families en de GI hebben plaatsgevonden waarin concrete plannen zijn gemaakt en doelen zijn besproken. Uit de stukken blijkt verder voldoende dat met instemming van alle betrokkenen in eerste instantie is ingezet op terugkeer van [de minderjarige] naar de vader en dat plaatsing binnen het netwerk eerst aan de orde zou komen als thuisplaatsing bij de vader niet mogelijk zou blijken. Ter begeleiding en beoordeling van de mogelijkheden van aanvankelijk alleen de vader en later ook de moeder om als opvoeder(s) van [de minderjarige] te fungeren is de vader, althans zijn de ouders op 24 april 2014 aangemeld bij [E] .

Daarnaast geeft de rechter aan dat er sprake is van een negatieve ouderschapsbeoordeling op 10 maart 2015. In de tekst is terug te vinden dat het gaat om verslavings- en relatieproblematiek. Ook vindt de rechter de hechting aan de pleegouders van belang.  De verlenging van de uithuisplaatsing blijft staan en wordt opnieuw bekrachtigd door het Hof.

De afwijzing van de UHP is onderbouwd. Het roept wel een vraag op: Hoe lang is een Familiegroepsplan eigenlijk geldig? In deze zaak zou ook een nieuw Familiegroepsplan mogelijk moeten zijn om bijvoorbeeld het contact tussen kind en ouders te helpen vormgeven ondanks dat het kond in een pleeggezin verblijft. Het betreft dan een nieuwe vraag. Het kan ouders helpen te accepteren dat hun kind in een pleeggezin opgroeit. Aandacht voor de pijn die ouders ervaren is een belangrijk aspect, omdat dit onderdeel van invloed is op de relatie tussen kind en ouder.

 

Bron: ECLI:NL:GHARL:2015:10110, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.176.298/01 en 200.176.617/01